Våra kunder säger:

“For 10 years, we have enjoyed MBP’s well-working, tailor-made by-product solutions for feed applications.”

Joaquín Gajardo, General Manager, Triogroup, Chile

“In 2014 we have received prompt and competent help with legal compliance issues and sales solutions for our rising Omega-3 by-product volumes. We look forward to continue our cooperation in 2015.”

Daniele Polettini, Supply Chain Director, KD Pharma, Germany

 

 

Lagstiftning

Att hålla sig uppdaterad på gällande lagstiftning är viktigt. Att agera inom lagens ramar i form av biproduktinsamling och hantering är inte bara ett krav för MBP utan också för producenter av biprodukter. Kunskap om lagstiftning öppnar också up nya möjligheter för optimala lösningar. En grundlig kunskap om den ständigt uppdaterade lagstiftningen är en hörnsten för MBP, vilket både leverantörer och kunder drar fördel av.

Lagstiftningen förändras och uppdateras löpande och i och med att EU och de nationella myndigheterna försöker balansera sin två mål

  • maximal resursåtervinning på ett miljöväligt sätt
  • begränsningar för att förhindra avfall från att hamna på fel ställen och orsaka skada på miljön eller personer.

Ett antal internationella och nationella lagar och lagstiftning behandlar avfall, biprodukter och produkter som MBP hanterar.

Den legala hanteringen av biprodukter begränsas av ett flertal aspekter. Sedan 2002 har the Animal By-product Regulation reglerat hur fetter och oljor av animalisk såväl som marin härkomst kan användas lagligt. Använd frityrolja från restauranger täcks också av lagstiftningen. Denna distinktion mellan avfall och en produkt är särskilt relevant när det gäller att addera ett värde till biprodukter.
Ett generellt legalt ramverk definierar distinktionen mellan avfall och produkter. Men den egentliga operationella distinktionen görs ofta av lokala myndigheter, ett faktum som ofta har oförutsägbara följder. I vissa fall kräver klassificeringen av en produkt en REACH-registrering. REACH är ett EU-register som kräver kostsam teknisk dokumentation och registrering av ett antal kemiska substanser med syfte att säkerställa en säker användning. MBP är REACH-registrerat för ett antal produkter.

Transport av biprodukter regleras av din internationella transportlagstiftningen, inkl leveranser av avfall över landsgränser såväl som transport av farligt gods.

Inom alla olika användningsområden finns ett antal generella och landsspecifika lagar. När det gäller biobränsleanvändning har EU en generell lagstiftning med syfte att uppmuntra användningen av biobränslen. Den senaste är Hållbarhetsdirektivet som länkar nationellt gynnande av förnyelsebar energi med restriktioner för användning av biobränsle som har otillräcklig reduktionseffekt på koldioxid eller negativ effekt på miljön.
Av praktiska skäl begränsar EU Avfallsdirektivet användningen och förbränningen av biomassa klassificerad som avfall till speciella fabriker. På en nationell såväl som regional nivå kan ytterligare restriktioner tillkomma. T ex i Danmark kan biobränsle bara förbrännas lagligt om det är klassificerat som icke-livsmedel. I många länder finns specifika regler och förordningar för att hantera skatt
och skatteavdrag för ett specifikt biobränsle. Ett exempel på detta är English Renewable Obligation order som ställer höga krav på godkännande av biobränsle, leveransvägar samt kategorisering av förbränningsutrustning för att kvalificera till den sk Renewable obligation Certificates (ROCs).

För animaliska foderprodukter finns ett antal nationella certifieringssystem för att säkerställa att endast säkra och hälsosamma fodermaterial används som djurfoder. Detta belägger tillverkare med restriktioner, liksom transportörer, lageranläggningar och handelsbolag, med syfte att undvika föroreningar och säkerställa full spårbarhet. MBP är registrerat som ett foderföretag hos Schweiziska myndigheter.

När det gäller gödningsprodukter, råmaterial för rötning samt för kompostering sätter olika nationella lagstiftande verk upp restriktioner. En kombination av positiva listor såväl som krav på regelbundna analyser av oönskade substanser är oftast införda för att säkerställa ett säkert användande och undvika föroreningar av odlingsbar mark.

Genom kombinationen av MBPs internationella täckning och nationella kontor, kan MBP säkerställa att lokal och internationell lagstiftning efterföljs samt identifiera den optimala slutanvändaren av olika sorters biprodukter.

Länkar:
animal By-product Regulation
waste vs product - general legal framework
REACH
International waste shipments
Dangerous goods transport
Renewable Energy Directive
Waste Incineration Directive
UK Renewable Obligation Order and ROC
 
Länkar till lagstiftning om djurfoder:
European legislation of feed and food, EG no 178/2002
Regulation of requirements for feed hygiene, EG no 183/2005

European Regulation on additives for use in animal nutrition, EG no 1831/2003

European regulation on genetically modified food and feed, EC no 1829/2003

Swedish regulations

 

Business Contact:

För mer information
om MBP ring
+46 11 611 55
eller fyll i formuläret:

Business Contact